اعضاء هیئت مدیره:

نام و نام خانوادگی سمت
مهرزاد عطا سرپرست شرکت و عضو هیات مدیره  
علی حاجی کاظم لواسانی عضو هیات مدیره  (غیرموظف)
صلاح الدین اسعدی عضو هیات مدیره  (موظف)
علیرضا موتمنی عضو هیات مديره  (غیر موظف)