اعضاء هیئت مدیره:

نام و نام خانوادگی سمت
علیرضا موتمنی نایب رییس هیات مديره  (غیر موظف)
پرویز اسدی ماهفروزی عضو هیات مدیره  (غیر موظف)
علی حاجی کاظم لواسانی مدیرعامل و عضو هیات مدیره  (موظف)
سعید معادی رییس هیات مديره (غیر موظف)
مهرزاد عطا عضو هیات مدیره  (موظف)