اعضاء هیئت مدیره:

--%>
نام و نام خانوادگی سمت
مهرزاد عطا مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره  
سید شهاب الدین پورعباسی عضو هیات مدیره  (موظف)
صلاح الدین اسعدی رئیس هیات مدیره  (موظف)
علیرضا موتمنی عضو هیات مديره  (غیر موظف)
محمدرضا قربانی عضو هیات مديره ( موظف)