خدمات و مجوز ها :

خدمات:

خدمات شرکت به موجب مفاد ماده ی۲ اساسنامه عبارت است از " خرید انواع کالا و اموال منقول و غیرمنقول و واگذاری آنها به متقاضیان در قالب عقود اجاره و یا فروش اقساطی."

مجوز ها: