پیام مدیرعامل:

اگرچه میزان سرمایه و سابقه ی فعالیت، از مؤلفه های مهم و تأثیرگذار در عرصه ی شکل گیری و توسعه ی سازمان ها خصوصاً شرکت های لیزینگ به شمار می روند، لیکن ما باور داریم که طراحی خدمات شرکت مبتنی بر الگوهای نوین و با رعایت تنوع مورد انتظار مخاطبان و در عین حال ملحوظ نظر قرار دادن مقوله ی کیفیت به عنوان یک فرآیند مستمر و نه یک هدف غایی در تعیین نوع و نحوهی ارائه ی خدمات، مسیر توسعه ی معقول، متوازن و تدریجی را برای شرکت به ارمغان میآورد. تحقق این باور ممکن نیست مگر به پشتوانه ی سرمایه های اصلی ما که همانا سرمایه های انسانی نخبه و جوان، مدیران مجرب و خوشنام در صنعت لیزینگ و بهره گیری از فناوری های روز است. ما معتقدیم که تحقق باورهای ما، اهدافی به مراتب فراتر از کسب سود را برای شرکت لیزینگ و همچنین بانک توسعه تعاون به ارمغان می آورد.