ارزشهای سازمانی شرکت لیزینگ توسعه و تعاون:
  • کسب رضایتمندی حداکثری مشتریان گرامي از طريق ارائه خدمات مناسب و پاسخگویی سریع و اثربخش به نیازهای آنان
  • وفاداري به تعهدات و حفظ حقوق مادي و معنوي مشتريان
  • نوآوری، دانش محوری و بهبود مستمر انواع روش ها مطابق با استانداردهای روز
  • پایبندی به اصول امانت داری، مسئولیت پذیری و تعهد سازمانی
  • تلاش در جهت اعتلای نام شرکت و ارتقای جایگاه اجتماعی آن
  • ارتقای كيفيت داخلي از طريق افزايش سطح علمي، عملكردي و انگيزشي كاركنان