اعطاء تسهیلات به خودروهای کارکرده و خودروهای صفر کیلومتر پلاک شده:

اعطاء تسهیلات به خودروهای کارکرده و خودروهای صفر کیلومتر پلاک شده

 

تاریخ خبر : 1400/02/29